Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

1. Poskytovatel a Klient

1.1. Obchodní společnost THE CLINIC MEDICAL s.r.o., IČ 062 71 197, sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 279228 (dále též „Poskytovatel“), je provozovatelem registrovaného nestátního zdravotnického zařízení, které poskytuje klientům zdravotní služby zejména v oblasti všeobecného praktického lékařství pro dospělé, fyzioterapie, masérské, rekondiční a regenerační služby, a to za podmínek stanovených zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a prováděcími právními předpisy.

1.2. Klientem je každá osoba, které Poskytovatel poskytuje zdravotní služby. Nezletilým klientům nebo klientům s omezenou svéprávností poskytuje Poskytovatel zdravotní služby se souhlasem jejich zákonného zástupce nebo opatrovníka.

1.3. Poskytovatel provozuje internetové obchody (dále též „e-shopy“) na stránkách:

  • https://testprotilatek.cz (samoodběrové sady na krevní odběr a laboratorní vyhodnocení)
  • https://gargpoint.cz (samoodběrové sady na odběr slin a laboratorní PCR vyhodnocení),

(výše uvedené internetové stránky jsou v těchto obchodních podmínkách dále též označovány jako „webové stránky“).

1.4. Předmětem prodeje je zdravotnický materiál v uzavřeném obalu; v případě vynětí z obalu již nelze zboží z hygienických důvodů vrátit.

1.5. Indikované zdravotní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění příslušnou zdravotní pojišťovnou. Služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, se účtují dle aktuálního ceníku služeb Poskytovatele.

2. Podmínky poskytování služeb

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.

2.2. E-shop je Poskytovatelem provozován prostřednictvím webových stránek. K využívání e-shopu potřebuje Klient aktualizovaný internetový prohlížeč, např. Chrome nebo Firefox.

2.3. Předmětem Smlouvy je kromě jiného závazek Poskytovatele poskytnout Klientem objednané zboží nabízené Poskytovatelem na webové stránce. Klient může objednat zboží pro sebe nebo pro třetí osobu.

2.4. Znění Všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat.

2.5. Klient odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí ve znění, jež bylo účinné k okamžiku odeslání objednávky.

3. Provádění nákupů a uzavření smlouvy

3.1. Klient objednává zboží na e-shopu tak, že uvede své kontaktní údaje (jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, mobil pro potvrzovací SMS) a objedná zboží. O nákupu obdrží potvrzovací e-mail a SMS.

3.2. Při objednávání služby se Klient zavazuje uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Klient bere na vědomí, že v případě nesprávných údajů nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou Klientovi v důsledku nesprávných údajů.

3.3. Veškerá prezentace služby umístěná na webové stránce e-shopu je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4. Webová stránka e-shopu obsahuje informace o službách včetně uvedení cen jednotlivé služby. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, pokud se nejedná o službu pro samoplátce, která je osvobozena od DPH. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webové stránce e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek odlišných od Všeobecných obchodních podmínek.

3.5. Objednávku odešle Klient kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení potvrdí objednávku potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Klientem.

3.6. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací).

3.7. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jsou zpoplatněny běžnou sazbou poskytovatele připojení.

4. Cena služby, platební a dodací podmínky

4.1. Cenu služby, uvedenou v ceníku e-shopu, může Klient uhradit Poskytovateli jedním z následujících způsobů:

  • bezhotovostně platební kartou; nebo
  • platbou online přes platební bránu pomocí platební karty. 

4.2. Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy Klientovi daňový doklad. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Poskytovatel Klientovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele.

4.3. Zboží bude Klientovi dodáno prostřednictvím dopravce v časovém období zvoleném Klientem na webové stránce při učinění objednávky.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to i bez udání důvodu, s výjimkou případu, kdy Klient již vyňal doručené zboží z uzavřeného obalu (viz dále). Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli prokazatelně doručeno na adresu pro doručování. Doručením odstoupení od smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí ze smlouvy od počátku ruší.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy je Klient povinen vrátit Poskytovateli veškeré zboží přijaté na základě smlouvy, od níž odstoupil, a Poskytovatel je povinen vrátit Klientovi přijaté platby přijaté na základě smlouvy, od níž Klient odstoupil.

5.3. Pro vrácení plateb je Poskytovatel povinen použít stejný platební prostředek, který Klient použil pro provedení počáteční transakce, pokud nebude mezi stranami ujednáno jinak a nevzniknou tím další náklady.

5.4. V souladu s ust. § 1837, písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže klient odstoupit od smlouvy, pokud již zboží vyňal z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů nelze zboží vrátit. 

6. Odpovědnost za vady a záruka

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. zejména ustanoveními občanského zákoníku.

6.2. Poskytovatel odpovídá Klientovi za to, že zboží má vlastnosti deklarované Poskytovatelem.

6.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Klient právo:

  • a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady,
  • b) na přiměřenou slevu z ceny, nebo
  • c) odstoupit od smlouvy.

6.4. Klient sdělí Poskytovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li Klient své právo včas, má práva podle 6.5.

6.5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Klient právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7. Stížnosti a mimosoudní řešení sporů

7.1. Jakoukoli reklamaci nebo stížnost uplatňuje Klient u Poskytovatele na adrese pro doručování: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 nebo na e-mailové adrese info@gargpoint.cz.

7.2. Za okamžik uplatnění reklamace anebo stížnosti se považuje okamžik, kdy Poskytovatel obdržel od Klienta písemnou reklamaci anebo stížnost.

7.3. O vyřízení reklamace je Klient informován elektronicky, telefonicky nebo písemně, a to ve lhůtě do 30 dnů od jejího přijetí.

7.4. V případě stížnosti je Poskytovatel povinen navrhnout Klientovi ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na její charakter vhodné, nebo jinak vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů. Informaci o vyřízení stížnosti Klienta zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Klienta, pokud z této byla zaslána, jinak na jinou adresu uvedenou pro doručování Klientem.

7.5. Nepodaří-li se spor vyřešit smírně, má Klient právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo lze uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Klient vůči Poskytovateli poprvé uplatnil právo, které je předmětem sporu.

Na Českou obchodní inspekci jakožto státní orgán dozírající na ochranu spotřebitele se rovněž může Klient obrátit s případnou stížností.

8. Doručování

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se službou anebo smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou nebo v listinné podobě. Klientovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce, neuvede-li výslovně jinou doručovací adresu.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Veškerá práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Klientem se řídí českým právem.

9.2. Je-li některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.3. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 8.4. 2021.

Zpět do obchodu