Zpět do obchodu

Registrace

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Správce osobních údajů

THE CLINIC MEDICAL s.r.o.
06271197
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
recepce@skutecnylekar.cz
+420 772 000 112

Správce je provozovatelem internetových obchodů (e-shopů) na stránkách:
https://testprotilatek.cz (samoodběrové sady na krevní odběr a laboratorní vyhodnocení),
https://gargpoint.cz (samoodběrové sady na odběr slin a laboratorní PCR vyhodnocení).

Předmětem činnosti správce jakožto provozovatele internetových obchodů je:

 1. prodej zboží (zdravotnického materiálu)
 2. poskytování zdravotních služeb spočívajících v aktivaci a vyhodnocení testů a ve vystavení certifikátu o výsledku testu pro vycestování mimo Českou republiku.

II. Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme

i) v případě prodeje zboží za účelem:

 1. splnění smlouvy se zákazníkem (subjektem údajů)
 2. vedení evidence o vydaném zboží a přijatých platbách pro splnění zákonných povinností vyplývajících z daňových a účetních předpisů
 3. pro uchování údajů o uskutečněných obchodech pro případ právního sporu

Uchováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail. Dále uchováváme záznamy o uskutečněném prodeji zboží.

ii) v případě poskytování zdravotních služeb za účelem:

 1. splnění smlouvy s klientem/pacientem (subjektem údajů)
 2. vedení zdravotnické dokumentace pro splnění zákonných povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti zdravotnictví
 3. pro uchování údajů pro případ právního sporu.

Uchováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail. Dále uchováváme záznamy o Vašem zdravotním stavu v rozsahu stanoveném zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a prováděcí vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

III. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je

 1. splnění smlouvy ve subjektem údajů (dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, dále jen „GDPR“)
 2. splnění právní povinnosti, která se na správce vztahu (dle čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR)
 3. ochrana oprávněných zájmů správce (dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR).

IV. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být:

 1. v případě prodeje zboží: orgány veřejné moci (např. finanční úřady)
 2. v případě poskytování zdravotních služeb: jiný poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

V. Doba zpracování osobních údajů

i) v případě prodeje zboží po dobu 5 let od uskutečnění prodeje, na základě ustanovení o době uchovávání účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

ii) v případě poskytování zdravotních služeb po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

VI. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 1. právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 2. právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 3. právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
 4. popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 5. zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 6. jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 7. jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
 8. právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;
 9. právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.
 10. právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

V případě poskytování zdravotních služeb je zpracování Vašich osobních údajů zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Zpět do obchodu